Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

worldfulloflove
worldfulloflove
7823 7add 500
worldfulloflove
worldfulloflove
Reposted fromheima heima viaanorexianervosa anorexianervosa
worldfulloflove
worldfulloflove
4907 b190
Reposted fromkjuik kjuik viamole-w-filizance mole-w-filizance
Avoiding people. I avoid people that I actually like. I suppose that’s a phobia, but it’s also a habit.
— Morrissey, 1984 (when asked what his worst habit was)
Reposted fromtwice twice viaanorexianervosa anorexianervosa
worldfulloflove
1354 86b3 500
Reposted frombisou bisou viaanorexianervosa anorexianervosa
worldfulloflove
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viaanorexianervosa anorexianervosa

February 01 2015

worldfulloflove
9419 3f12

"Nie spodziewałam się, że potrafisz czytać dotykiem. Przetłumaczyłeś mnie i napisałeś własną książkę"
worldfulloflove
1088 0c71
Reposted fromkaiee kaiee viamagiciansassistant magiciansassistant
worldfulloflove
4804 61b8
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
worldfulloflove
6065 237b
specjalista
worldfulloflove
I nareszcie do mnie dotarło, że tylko się ośmieszałam w jego oczach. To żałosne jak bardzo można się o starać o drugą osobę, wiedząc, że ona i tak miała, ma i będzie mieć na Ciebie KLASYCZNIE WYJEBANE. 
— Nie poniżajmy się!
Reposted fromcontrolled controlled viawordshurt wordshurt
worldfulloflove
2070 cd1c
Reposted fromdailylife dailylife viaucieknijmi ucieknijmi
7257 cc6b 500

fahdes:

following back randoms x

Reposted fromtwice twice viaucieknijmi ucieknijmi
worldfulloflove
worldfulloflove
0827 96c1 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl